Thứ 7, ngày 13 tháng 7 năm 2024
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
TÀI LIỆU KỲ HỌP HĐND HUYỆN
Tài liệu Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
7/8/2024 11:55:25 PM     

STT

Trích yếu

File đính kèm

(Click vào file đính kèm để tải về)

- Giấy triệu tập dự kỳ họp Giấy triệu tập
- Dự kiến Chương trình làm việc Chương trình
- Gợi ý thảo luận Gợi ý
- Báo cáo tóm tắt các nội dung trình của Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo
I. Các nội dung trình của Thường trực HĐND huyện  
1 Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo
2 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát  năm 2023 của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Báo cáo
3 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI

Báo cáo

Phụ lục

4 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI

Báo cáo

5 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát năm 2025 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI

Tờ trình

Dự thảo NQ

6 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện về việc thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/HU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Huyện uỷ Sa Thầy về việc xây dựng và phát triển thị trấn Sa Thầy cơ bản đạt đô thị loại IV vào cuối năm 2025

Tờ trình

Dự thảo NQ

7 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Báo cáo

Dự thảo NQ

8 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong các năm 2021, 2022, 2023 trên địa bàn huyện

Báo cáo

Phụ lục

9 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn huyện

Báo cáo

II. Các nội dung trình của các Ban của HĐND huyện  
1 Báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm; chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024 của các Ban Hội đồng nhân dân huyện

Ban Kinh tế - Xã hội

Ban Pháp chế

Ban Dân tộc

2 Báo cáo kết quả giám sát trong 6 tháng đầu năm 2024 của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Báo cáo
- Việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình thuộc Dự án 4,  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong các năm 2022, 2023 (Ban Kinh tế - Xã hội) Báo cáo
- Tình hình thực hiện công tác quản lý, vận hành khai thác Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy và sử dụng các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện (Ban Kinh tế - Xã hội) Báo cáo
- Việc chấp hành pháp luật trong công tác chứng thực và đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện (Ban Pháp chế) Báo cáo
- Kết quả thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn huyện Sa Thầy (Ban Pháp chế) Báo cáo
- Việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Sa Thầy (Ban Dân tộc) Báo cáo
- Việc triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ năm 2023 trên địa bàn huyện Sa Thầy theo Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Báo cáo
3 Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện  
  Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Báo cáo
  Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế Báo cáo
III. Các nội dung trình của UBND huyện  
1 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

BC thẩm tra

2 Báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

Phụ lục

BC thẩm tra

3

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2024

Tờ trình

Dự thảo NQ

4

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023

 

Báo cáo

Phụ lục

5 Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

Phụ lục

BC thẩm tra

6 Báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

BC thẩm tra

7 Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20224

Báo cáo

Phụ lục

BC thẩm tra

8 Báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

Phụ lục

BC thẩm tra

9 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 

Báo cáo

BC thẩm tra

10 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI

Báo cáo

BC thẩm tra

11 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề: Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Báo cáo
12 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Báo cáo

BC thẩm tra

13 Báo cáo việc thực hiện kiến nghị qua giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI 

Báo cáo

Phụ lục

14 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2023

Tờ trình

Dự thảo NQ

BC thẩm tra

15 Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện Sa Thầy (lần 3)

Tờ trình

Phụ lục

Dự thảo NQ

BC thẩm tra

16

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2024 (lần 2)

Tờ trình

Phụ lục

Dự thảo NQ

BC thẩm tra

17 Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Đường đi khu sản xuất Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ thương mại Tân Hợp

Tờ trình

Phụ lục

Dự thảo NQ

BC thẩm tra

18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của dự án: Đường đi khu sản xuất Hợp tác xã Thái Thanh

Tờ trình

Phụ lục

Dự thảo NQ

BC thẩm tra

19

Báo cáo tiếp thu, giải trình qua thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện

Báo cáo
IV. Các nội dung trình của các ngành  
1 Báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

BC thẩm tra

2 Báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

BC thẩm tra

3 Báo cáo của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự về kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo

BC thẩm tra

4 Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 Thông báo

 

Thùy Dung  
Số lượt xem:28
Bài viết liên quan:
Icon  Tài liệu Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tháng/6/2024)
Icon  Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tháng 4/2024)
Icon  Tài liệu Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Icon  Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tháng 11/2023)
Icon  Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tháng 10/2023)
Icon  Tài liệu Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Icon  Tài liệu kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI (tháng 5/2023)
Icon  Tài liệu kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tháng 3/2023)
Icon  Tài liệu Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Icon  Tài liệu Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tháng 11 năm 2022)
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát triển: TNC